Regulamin

§1
Postanowienia ogólne

1. patch.audio Dawid Nowak, z siedzibą przy os. Wichrowe Wzgorze 22/162, 61-678 Poznan, Poland, NIP: 9721139187, Regon: 364048631 prowadzi na stronie internetowej patch.audio sklep internetowy (dalej Sklep) na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej Regulamin).
2. Adres e-mail sklepu to: info@patch.audio i służy do szybkiego i efektywnego kontaktu z Klientem.
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem, co oznacza, że reguluje prawa i obowiązki Sklepu oraz Klienta w zakresie zawartej umowy sprzedaży. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają obowiązującym przepisom prawa.
4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest uprzednia akceptacja Regulaminu przez Klienta. Klient nie musi akceptować Regulaminu, jeżeli nie zamierza dokonywać zakupów w Sklepie.
5. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim lub angielskim.
6. Sklep nie pobiera żadnych opłat za komunikację z Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość (telefon, Internet).
7. Aby korzystać ze Sklepu, w tym przeglądać asortyment oraz składać zamówienia na produkty, Klient musi posiadać:
a) komputer/tablet/smartfon z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (skrzynka e-mail).

§2
Zamówienia

1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną produktów przez Internet, co oznacza, że wszelkie produkty zamówione przez Klienta poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej patch.audio lub poprzez wiadomość na adres e-mail: info@patch.audio
2. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu na stronie internetowej patch.audio stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
3. Warunkiem dokonania zakupu produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu jest złożenie zamówienia.
4. Klient może założyć w sklepie internetowym swoje Konto użytkownika, dzięki któremu zyska podgląd składanych zamówień. Konto użytkownika nie jest jednak wymagane do złożenia zamówienia.
5. Klient może złożyć zamówienie na produkty w następujący sposób:
a) poprzez skorzystanie z funkcji sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu patch.audio – przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
b) poprzez przesłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem zamawianych usług oraz produktów i ich ilości na adres: info@patch.audio – przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
6. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta:
a) danych pozwalających na weryfikację Klienta, w tym imienia i nazwiska oraz adresu e-mail Klienta;
b) wyboru zamawianych towarów lub usług,
c) wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
d) wyboru sposobu płatności.
7. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem w ciągu dwóch dni roboczych licząc od chwili złożenia zamówienia przez Klienta. W przypadku niemożności przyjęcia Zamówienia do realizacji Sprzedawca w w/w terminie poinformuje o tym Klienta w drodze wiadomości e-mail. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu w Koszyku w momencie złożenia zamówienia tj. w szczególności: cena, charakterystyka produktu, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin, sposób i koszt dostawy, a także termin i sposób płatności.
8. Klient potwierdza, iż rozumie, że z chwilą:
a) wysłania przez Klienta zamówienia wybranego produktu na adres e-mail info@patch.audio staje się zobowiązany do zapłaty za zamówione przez siebie produkty zgodnie z wybraną przez siebie formą płatności,
b) kliknięcia ikony „Kupuję i płacę” klient staje się zobowiązany do zapłaty za zamówione produkty zgodnie z wybraną przez siebie formą płatności – dotyczy zamówienia składanego poprzez formularz znajdujący się na stronie patch.audio
9. Sklep oferuje również usługę lutowania wybranych przez Klienta zestawów. O chęci skorzystania z takiej usługi, Klient musi powiadomić sklep niezwłocznie po złożeniu zamówienia, a koszt każdej takiej usługi jest ustalany indywidualnie (w zależności od poziomu zaawansowania zestawu), w dodatkowej wiadomości e-mail.

§3
Płatności

1. Ceny w sklepie ustalone są w PLN. Po zmianie waluty na EUR lub GBP, ceny przeliczane są każdego dnia na podstawie rannego kursu Europejskiego Banku Centralnego.
2. Cena widniejąca przy każdym produkcie jest ceną netto (nie zawiera podatku VAT) i nie uwzględnia kosztów przesyłki, które Klient pokrywa dodatkowo. Podatek VAT zostaje doliczony po przejściu do Koszyka.
3. Jeżeli Klient jest spoza terenu Polski, ale jest zamieszkały na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii i jest zarejestrowanym płatnikiem VAT i przy składaniu zamówienia poda numer VAT-EU, podatek VAT nie zostanie w tym przypadku naliczony zgodnie z zasadami wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
4. Wszelkie koszty związane z dokonaniem płatności (tj. koszty przelewu, koszty płatności/transferu/prowizji Paypal) pokrywa Klient.
5. Klient ma obowiązek dokonania przedpłaty całości wartości zamówienia przed wysyłką produktu – Klient dokonuje przedpłaty w terminie 7 dni od otrzymania od Sklepu wiadomości e-mail z numerem zamówienia, w zależności od wybranej przez siebie formy płatności:
– na rachunek bankowy – numer rachunku bankowego zostanie przekazany w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia.
– za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Paypal (do sumy zamówienia zostanie doliczona kwota w wysokości 80gr+3% wartości zamówienia – prowizja systemu Paypal)
6. Klient ma możliwość dokonania wpłaty na konto bankowe w każdej z trzech dostępnych w Sklepie walut (PLN, EUR, GBP).
7. Jeżeli Klient zamawia dodatkowo usługę lutowania, zobowiązany jest do dokonania przedpłaty za usługę po ustaleniu kosztów usługi.

§4
Dostawa i odbiór produktu

1. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 30 dni i zawiera okres oczekiwania na doręczenie przesyłki przez przewoźnika. Sklep zawsze stara się zrealizować zamówienie w najkrótszym możliwym czasie. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
2. Przesyłka z produktem dostarczana jest na adres dostawy podany przez Klienta podczas składania zamówienia.
3. Sklep oferuje wysyłkę, za pośrednictwem platformy Apaczka.pl:
– na terenie Polski kurierem UPS (stała opłata 15 zł netto) lub za pośrednictwem Paczkomatów (stała opłata 9 zł netto),
– poza granice Polski kurierem UPS (stała opłata 80 zł netto).
4. Koszty i sposoby doręczenia przesyłki określone są także w cenniku dostawy znajdującym się w zakładce „Płatności i dostawy” na stronie internetowej patch.audio oraz są podane do wiadomości Klienta po przejściu do Koszyka.
5. Sklep realizuje wysyłki na terenie państw Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.
6. Realizacja do krajów spoza Unii Europejskiej i w/w możliwa jest wyłącznie poprzez złożenie zamówienia e-mailowo. Koszty dostawy uzgadniane są również poprzez korespondencję e-mail. W krajach spoza Unii Europejskiej istnieje możliwość doliczenia opłaty celnej.
7. Jeżeli kupiony produkt ma zostać przesłany do Klienta, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Klienta z chwilą jego wydania Klientowi. Za wydanie produktu uważa się jego powierzenie przez Sklep przewoźnikowi.

§5
Reklamacje produktu wadliwego

1. Sklep ma obowiązek dostarczyć klientowi produkty bez wad fizycznych i prawnych.
2. W przypadku stwierdzenia wady produktu Klient powinien zawiadomić sklep o istnieniu wady produktu tj. złożyć reklamację (np. poprzez e-mail lub listem poleconym), a następnie odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowane produkty. Prosimy również o podanie następujących informacji:
– imię i nazwisko Klienta oraz jego adres pocztowy;
– numer telefonu lub e-mail Klienta;
– data zakupu produktu;
– opis wady produktu;
– data zauważenia wady;
– wskazanie żądania Klienta w związku z wadą produktu;
– o ile to możliwe, proszę załączyć do reklamacji kopię paragonu lub faktury za produkty;
3. Zawiadomienie o wadzie może być przesłane od razu wraz z produktem bez uprzedniej notyfikacji Sklepu.
4. Istnieje możliwość, iż Sklep będzie żądał od Klienta dodatkowych danych, o ile będą niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
5. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta będącego konsumentem w terminie 14 dni roboczych od momentu wskazania przez Klienta jego żądania reklamacyjnego. Sklep skontaktuje się z klientem telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail.
6. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego produktu bądź usunięcia wady, koszty dostawy rzeczy nowej lub naprawionej ponosi Sklep.
7. Zwrot kosztów nastąpi bezpośrednio na rachunek lub konto, z którego dokonano wpłaty.
8. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o produktach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
9. Jeżeli reklamacja nie została uznana, Klient będący konsumentem może zwrócić się po pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji pozarządowych, do których zadań należy ochrona konsumentów (np. do Federacji Konsumentów czy Stowarzyszenia Konsumentów Polskich). Gdyby jednak interwencja nie przyniosła oczekiwanych efektów, Klient ma prawo dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wyżej wymienionych instytucji.
10. Produkty oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku, warunki gwarancji są podane przy produkcie w sklepie internetowym.
11. Wszystkie zestawy do lutowania dostępne w ofercie sklepu są przetestowanymi projektami, gotowymi do samodzielnego złożenia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy, uszkodzenia materiałów i zniszczenia wynikłe w procesie lutowania przez Klienta i innych niezależnych od Sklepu (takich jak ładunek elektrostatyczny, skoki napięcia sieci elektrycznej itp.).
12. Jeżeli Klient zamówił dodatkowo usługę lutowania, produkt przed wysyłką zostanie skalibrowany i w pełni przetestowany.

§6
Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący konsumentem (dalej zwany „Konsument”) ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sklepem w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Sklepu lub pocztą elektroniczną na adres: info@patch.audio).
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwróci Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
6. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy. Zwrot kosztów nastąpi bezpośrednio na rachunek lub konto, z którego dokonano wpłaty, przy użyciu tych samych sposobów płatności co w pierwotnej transakcji. Za dodatkowo zamówioną usługę lutowania, zwrot płatności nie będzie dokonywany!
7. Konsument powinien odesłać lub przekazać zwracaną rzecz do Sklepu, na adres Sklepu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od zawartej ze Sklepem umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w przypadku następujących umów:
a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

§7
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest patch.audio Dawid Nowak, os. Wichrowe Wzgorze 22/162, 61-678 Poznan, Poland, NIP:9721139187Regon: 364048631.
2. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji tego zamówienia. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
3. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych Klienta.
4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§8
Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów produktów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9
Pozostałe

Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sklepem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu.